Διπλή Πιστοποίηση για την ΒioAxess από την TÜV HELLAS (TÜV NORD)

Η BioAxess, ολοκλήρωσε πρόσφατα την πιστοποίηση μετάβασής της από το πρότυπο ISO 9001:2008 στη νέα έκδοση του 2015 από τον Φορέα Επιθεωρήσεων & Πιστοποιήσεων TÜV HELLAS (TÜV NORD).

Το πεδίο εφαρμογής του προτύπου αφορά στις υπηρεσίες προώθησης φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και στην εισαγωγή και διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικων προϊόντων, σύμφωνα την Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/1348.

Η εφαρμογή του προτύπου εξασφαλίζει τη δέσμευση της εταιρείας για αποτελεσματική διαχείριση των co-promotion projects που της ανατίθενται, ώστε να αποτελεί μία εξειδικευμένη εταιρεία προώθησης σημαντικών φαρμακευτικών προϊόντων και να καθιερωθεί ως ένας αξιόπιστος επιχειρηματικός εταίρος για πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρίες, σε εθνικό επίπεδο.

Η Bioaxess (www.bioaxess.gr) παρέχει τις υπηρεσίες της για πάνω από 9 έτη και έχει εξασφαλίσει την αναγκαία επάρκεια οργάνωσης, δομής και συστημάτων ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και με αξιοπιστία στην προώθηση φαρμάκων, συμπληρωμάτων διατροφής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η επάρκεια αυτή στηρίζεται στη ουσιαστική γνώση της Ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς καθώς και στην μεγάλη εμπειρία των στελεχών της.